Nhấn Kaneko et al., 2015, Fish Physiology and Biochemistry đường dẫn để mở nguồn.