Nhấn [Open Access] Kumagai et al., 2019, Mitochondrial DNA Part B đường dẫn để mở nguồn.