Nhấn 工藤秀明、2018、 Aroma Research (総説) Abstract only đường dẫn để mở nguồn.