Nhấn [Open Access] Nomura et al., 2006, Tellus B đường dẫn để mở nguồn.