Nhấn アルギン酸-プロタミン複合体凝集剤の凝集能力 đường dẫn để mở nguồn.