Nhấn Yamaki et al., 2015, Journal of Applied Microbiology đường dẫn để mở nguồn.