Yamazaki et al., 2003, Journal of Food Protection

Nhấn https://doi.org/10.4315/0362-028X-66.8.1420 đường dẫn để mở nguồn.