Nhấn [Open Access] Takahara et al., 2016, 日本生態学会誌 đường dẫn để mở nguồn.