Nhấn Ahn et al., 2012, Aquaculture đường dẫn để mở nguồn.