Nhấn Ohta et al., 1997, Fish Physiology and Biochemistry đường dẫn để mở nguồn.