Ohta et al., 1997, Fish Physiology and Biochemistry

Nhấn https://doi.org/10.1023/A:1007720600588 đường dẫn để mở nguồn.