Nhấn [Open Access] Takeuchi et al., 2019, Scientific Reports đường dẫn để mở nguồn.