Nhấn [Open Access] Ahn et al., 2022, Environmental DNA đường dẫn để mở nguồn.