Nhấn Hosokawa et al., 2010, Arch. Biochem. Biophys. đường dẫn để mở nguồn.