Nhấn Nishikawa et al., 2012, Phytomedicine đường dẫn để mở nguồn.