Nhấn Takatani et al., 2020, Biochem. Biophys, Res. Commun. đường dẫn để mở nguồn.