Nhấn [Open Access] Shimizu et al., 2005, Journal of Endocrinology đường dẫn để mở nguồn.