[Open Access] Shimizu et al., 2005, Journal of Endocrinology

Nhấn https://doi.org/10.1677/joe.1.05880 đường dẫn để mở nguồn.