Nhấn Sato et al., 2018, Journal of Food Biochemistry đường dẫn để mở nguồn.