Sato et al., 2018, Journal of Food Biochemistry

Nhấn https://doi.org/10.1111/jfbc.12709 đường dẫn để mở nguồn.