Kitade et al., 2017, Journal of Food Biochemistry

Nhấn https://doi.org/10.1111/jfbc.12436 đường dẫn để mở nguồn.