Nhấn Miyabe et al., 2016, Jounal of Food Biochemistry đường dẫn để mở nguồn.