Miyabe et al., 2016, Jounal of Food Biochemistry

Nhấn https://doi.org/10.1111/jfbc.12301 đường dẫn để mở nguồn.