Nhấn Multiple-core observations (LASBOS YouTube link) URL đường dẫn để mở nguồn.