Nhấn Moroi et al., 2019, Materials Science and Engineering: C đường dẫn để mở nguồn.