Nhấn [Open Access] Kagawa et al., 1997, Fisheries Science đường dẫn để mở nguồn.