Nhấn [Open Access] Abe and Ebuchi, 2014, JGR Oceans đường dẫn để mở nguồn.