[Open Access] Abe and Ebuchi, 2014, JGR Oceans

Nhấn https://doi.org/10.1002/2014JC010094 đường dẫn để mở nguồn.