Yamaki et al., 2015, Journal of Applied Microbiology

Nhấn https://doi.org/10.1111/jam.12809 đường dẫn để mở nguồn.