Nhấn Yamazaki et al., 2003, Journal of Food Protection đường dẫn để mở nguồn.