[Open Access] Kim et al., 2009, Diseases of Aquatic Organism

Nhấn https://doi.org/10.3354/dao02000 đường dẫn để mở nguồn.