Nhấn [Open Access] Kim et al., 2008, Fish Pathology đường dẫn để mở nguồn.