[Open Access] Kim et al., 2008, Fish Pathology

Nhấn https://doi.org/10.3147/jsfp.43.112 đường dẫn để mở nguồn.