Nhấn Yoshimizu et al., 2017, Fish Viruses and Bacteria đường dẫn để mở nguồn.