Nhấn [Open Access] Furuta et al., 2016, Marine Drugs đường dẫn để mở nguồn.