Nhấn New species Sato's beaked whale đường dẫn để mở nguồn.