Nhấn [Open Access] Kumagai et al., 2019, Marine Drugs đường dẫn để mở nguồn.