Shimizu and Dickhoff, 2017, General and Comparative Endocrinology

Nhấn https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2017.08.002 đường dẫn để mở nguồn.