Kaneko et al., 2015, Fish Physiology and Biochemistry

Nhấn https://doi.org/10.1007/s10695-015-0064-7 đường dẫn để mở nguồn.