Tanaka et al., 2018, General and Comparative Endocrinology

Nhấn https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2017.06.015 đường dẫn để mở nguồn.