Nhấn Tanaka et al., 2018, General and Comparative Endocrinology đường dẫn để mở nguồn.