Nhấn Shimizu et al., 2003, General and Comparative Endocrinology đường dẫn để mở nguồn.