Shimizu et al., 2003, General and Comparative Endocrinology

Nhấn https://doi.org/10.1016/S0016-6480(03)00052-2 đường dẫn để mở nguồn.