Nhấn Yamaguchi et al., 2002, Deap Sea Research Part I đường dẫn để mở nguồn.