URL টি খুলতে Reference: Gyorui seirigaku no kiso (edited by Katsumi Aida and Toyoji Kaneko) ক্লিক করুন