Nhấn [Open Access] Amano et al., 2007, Marine Biology đường dẫn để mở nguồn.