[Open Access] 吉江ら、2016、沿岸海洋研究

Nhấn https://doi.org/10.32142/engankaiyo.53.2_165 đường dẫn để mở nguồn.