Nhấn [Open Access] 吉江ら、2016、沿岸海洋研究 đường dẫn để mở nguồn.