Nhấn Rigby, 2004, Doctor Dissertation đường dẫn để mở nguồn.