Nhấn Barnes et al., 2014, Environmental Science & Technology đường dẫn để mở nguồn.