Nhấn Bronzi et al., 2019, Journal of Applied Ichthyology đường dẫn để mở nguồn.