Bronzi et al., 2019, Journal of Applied Ichthyology

Nhấn https://doi.org/10.1111/jai.13870 đường dẫn để mở nguồn.