Bronzi et al., 2011, Journal of Applied Ichthyology

Nhấn https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2011.01757.x đường dẫn để mở nguồn.